A A A

Wiadomości ogólne

Diagnostyka jest podstawową częścią dyscyplin klinicznych. Szczególne zastosowanie znajduje w patologii chorób wewnętrznych. Obejmuje ona planowe badanie zwierzęcia określające jego stan obecny, co w powiązaniu z wiedzą i doświadczeniem badającego prowadzi do postawienia rozpoznania i pozwala na ustalenie dalszego postępowania lekarsko-weterynaryjnego. W badaniu klinicznym uwzględnia się przede wszystkim badanie przedmiotowe, czyli fizykalne, mające podstawowe znaczenie w rozpoznawaniu stanu chorobowego, oraz badania dodatkowe, określane też jako pomocnicze lub uzupełniające. Do tych ostatnich zalicza się: elektrokardiografię, badania rentgenologiczne, parazytologiczne, biochemiczne i inne analizy wykonywane w miarę istniejących wskazań. Badania te są obecnie powszechnie stosowane i w wielu przypadkach ułatwiają lub nawet umożliwiają postawienie właściwej diagnozy. Znajdują one zastosowanie szczególnie w rozpoznawaniu zaburzeń charakterze podklinicznym, w przebiegu których nie występują chorobowe objawy przedmiotowe. Należy jednak podkreślić, że w każdym przypadku podstawowym badaniem jest kliniczne badanie przedmiotowe. Badania dodatkowe są wprawdzie ich cennym uzupełnieniem, uzyskane jednak wyniki w tym zakresie nie mogą być rozpatrywane bez znajomości stanu obecnego jednego zwierzęcia lub wszystkich zwierząt w stadzie.